بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی

ارزش حرارتی,سوخت گازی,گاز,نمونه گازی,ترکیبات سنگین,دانسیته,جرم,بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی

بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی | 1787142

بخشی از متن بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی : عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی قالب فایل: PDF بررسی عوامل مؤثر در ...

بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی - دانلود رایگان

مقدار ارزش حرارتی بستگی به عواملی نظیر نوع ترکیبات و درصد آنها در گاز، دانسیته، جرم مولکولی، فشار و دمای گاز دارد. در این سمینار با بررسی نتایج آزمایشهای ...

ماكزيمم سازي ازش حرارتي گاز سنتز در فرايند گازسازي و ... - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی ماكزيمم سازي ازش حرارتي گاز سنتز در ... دبي جرمي هوا و اكسيژن نسبت به دبي سوخت سبب كاهش ارزش حرارتي syngas و افزايش دماي ... بررسي جامع عوامل موثر بر زمان شروع احتراق در يک موتور اشتعال تراکمي سوخت ...

بررسی عوامل موثر بر روی میزان پیمایش خودروهای گازسوز - Magiran

برای بررسی تاثیر ارزش حرارتی گاز طبیعی ذخیره شده در مخزن خودرو بر روی میزان پیمایش، از استاندارد ISO 6976 استفاده شده است. محاسبات با توجه به نمودار تجربی ...

تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش ...

ﮔﺎز. ﻃﺒﻴﻌﻲ. و. اﻓﺮ. ورده. ﻫﺎي. ﻧﻔﺘﻲ. ) اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﺮد. ﺗﺎ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. اﺛﺮِ(. ﺳﺎﺧﺘﺎري،. اﺛﺮِ. ارزش. اﻓﺰوده. و. اﺛﺮِ. ﺷﺪت ... ﺗﺠﺰﻳﻪ. ي. اﻧﺘﺸﺎر. CO2. ، ). ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. ﺗﻐﻴﻴﺮات. در. ﺷﺎﺧﺺ. اﻧﺘﺸﺎر. اﻳﻦ. ﮔﺎز. ﻧﻴﺰ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻲ. ﻮﺷ. ود. ﻧﺘﺎﻳﺞ. آن. ﺑﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻪﺑ ... ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎ در ﺳﺎل t، αit.

سوخت و احتراق - پیاکو

... کوتاه و مختصر به بررسی انواع سوخت ها پرداخته و پس از بررسی عوامل موثر بر احتراق، ... ارزش حرارتی گاز طبیعی ۴۰ مگاژول بر متر مکعب و چگالی (جرم حجمی) آن ۰/۶ ...

بررسی راه‌های افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌های گازی در ایران

با توجه به سهم عمده نیروگاههای حرارتی از جمله نیروگاههای گازی در تولید برق کشور، ... از جمله عوامل اثرگذار بر بهرهوری این نوع نیروگاهها، هزینه سوخت یا میزان سوخت ... فرانس ون آرت[4] (2010) در مقالهای به بررسی عوامل مؤثر بر راندمان انرژی در ... این شاخص نشان میدهد که در قبال هر واحد انرژی مصرف شده چه میزان ارزش افزوده حاصل شده است.

Guidelines for Full Papers

ميدان جو به بررسي عوامل موثر بر كاهش انرژي و آاليندگي و مصرف سوخت در خودرو پرداخته است . نتايج ... ارزش حرارتي گاز طبيعي در مقايسه با. ساير سوخت ها بيشتري.

اثر عوامل محیطی و ترکیب سوخت بر اندازه گیری میزان مصرف ...

در اين مقاله به بررسي اثر عوامل محيطي شامل دما، فشار و رطوبت و همچنين تغيير ترکيب سوخت بر مصرف مخصوص سوخت موتور و ... رانندگي بيشترين تكرارپذيري را دارند و نوع سوخت مصرفي گاز طبيعي بوده است. شبيه سازي ... کاري شاخص دور 2000 دوردردقيقه و ميزان فشار متوسط مﺆثر ترمزي ... و ارزش حرارتي آن در نظر گرفته شده است.

آشنایی با گاز طبیعی - شرکت ملی گاز ایران

گاز ساختگی را می توان مانند گاز سنتز از گازسازی زغال سنگ و یا گازرسانی مواد نفتی بدست اورد ارزش گرمایی این گاز در مقایسه با گاز سنتز بسیار بالاتر است چون مانند ... ال ان جی احتیاج به سرمایه گذاری هنگفتی دارد در حالی که قیمت فروش گاز طبیعی مایع در حال حاضر در ... عوامل موثر بر سوخت کامل گاز طبیعی و استفاده بهینه از آن.

بررسی عوامل موثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی | bibliography2017

در این مقاله عوامل موثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد.

Energy new.indd

ﺳﺎﻝ 1879 ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ، ﮔﻮﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1930 ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻣﺘﺎﻥﺳﺎﺯ ...

بررسی تجربی احتراق موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت ترکیبی ...

به صورت گاز و هم به صورت مايع موجود مي باشند. از جمله سوخت هاي گازي ... بررسي تجربي احتراق موتور اشتعال جرقه اي با سوخت ترکيبي. براي کاهش ... عدد اكتان و كاهش ارزش حرارتي سوخت مي شود. ... زمان جرقه زني و λ تنظيم گرديد تا بيشترين فشار مؤثر متوسط نظري را )كه با نرم افزار. نمايش داده ... اول اين كه يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار.

آشنايي با گاز طبيعي - شرکت ملی گاز ایران-شرکت ملی گاز ایران

ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبامعادل ارزش حرارتی یک لیتر نفت سفید می باشد . عوامل موثر بر سوخت کامل گاز طبیعی و استفاده بهینه از آن ... ویژه حمل ال ان جی احتیاج به سرمایه گذاری هنگفتی دارد در حالی که قیمت فروش گاز طبیعی مایع ...

115-142-f4 C212489.indd

در نمودار زیر عوامل مؤثر در انتخاب سوخت های موتور احتراقی نوشته شده است. ... نمودار 1ـ دالیل بروز احتراق ناقص. شاخص های. انتخاب. سوخت. قیمت. ارزش حرارتی ... گازی است که از نفت خام استخراج می شود و تحت فشار مایع است و وقتی فشار از روی آنLPG ...

ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ - University of Mohaghegh Ardabili Scientific ...

در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓـﺰودن ﻫﯿـﺪروژن ﺑـﻪ ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ روي. ﺣـﺪ ﭘـﺎ ... اﺣﺘﺮاق،روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ اوﻟﯿﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود اﺣﺘﺮاق، ... ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ.

واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و اﺣﺘﺮاق

1-5-5-. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻮﺧﺖ ... 158. 4-1-2-. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ... اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ. Orsat. ﻣﻲ ... اﺳﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎزي اﺣﺘﺮاق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﻳﻚ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺨﺎر را از دﻳﮓ. ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ...

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ 1393 / ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ. ) 3. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. (. ﻣﻜﺎﻥ. ﻳﺎﺑﻲ. ) ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎﻱ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻟﻮپ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎﺭ.

بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای ...

در این پژوهش زوایای مختلف آسیب گاز مشعل بر محیط‌زیست بررسی و تا حدی که ... در بسیاری از موارد جمع‌آوری این گازها که از لحاظ ارزش حرارتی بسیار غنی هم هستند دشوار ... نمی‌شود، اما با تشدید اثر گلخانه‌ای نقش مؤثری در روند گرمایش زمین ایفا می‌کند. ... را تکذیب کرده و عوامل دیگری چون آتش‌زدن مزارع نیشکر، انباشت زباله، سکون هوا را ...

فهرست

بهينه سازي فرايند آب زدايي از گاز طبيعي با محلول گاليکول. *روئين حالج. سعيد زارعي- ... x در این مقاله به بررسي عوامل موثر بر توليد گازهای. غلظت ئيدروژن در زمان ...

CO ﮐﺸﻮر ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎه از ﮔﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ - مطالعات علوم ...

38- 25. 25. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺳﻬﻢ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ. اﻧﺘﺸﺎر. ﮔﺎز. 2. CO. از. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي. ﺣﺮارﺗﯽ. ﮐﺸﻮر. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ... اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ اﻧﺮژي و اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻـــﻮرت اﻧﺮژي. ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺑﺎزده ﮐﻢ ...

اصل مقاله 1.64 MB - نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران

عوامل محیطی موثر در کارایی بویلرهای پاالیشگاه از جمله تغییرات دمای محیط، ... براساس تحقیقات ایشان راندمان انرژی بر اساس پایین ترین و باالترین ارزش ... تحلیل. انرژی. و. اگزرژی. نیروگاه. حرارتی. کاتاالقزی. در. ترکیه. با هدف. بررسی. تأثیر ... گاز. خروجی. دودکش. را. عامل. تاثیر. گذار. در. اگزرژی. محفظه. احتراق بویلر معرفی نمود.

شبیه سازی و آنالیز ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین ...

ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ. ﮔﺎﺯ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ... ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﺪ، ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﮔﺎﺯ، ﺁﻧﺘﺮﻭﭘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻰ ... ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ، ﺩﻣﺎﻱ. ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻧﻘﻄ. ﺔ. 3. ﺑﺎﻻ ﻣﻲ. ﺭﻭ. ﺩ. ﻫﻮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ... ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑ. ﻪ. ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣـﺪﻥ ... ﭘﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ... ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻣ ...

راندمان بویلر - Packman

شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ... دمای گاز خروجی همان دمای گازهای حاصل از احتراق است که از دودکش بویلر خارج می شود. ... حاصل از احتراق قبل از خروج از بویلر طی می کند یکی از عوامل تعیین کننده جهت ... برابر بررسی های بعمل آمده برای یک ظرفیت مشخص شده، سطح حرارتی ...

ﻫﺎي وﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در. ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ. وﻧﻘﻞ اﺳـﺘﺎن. ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻲ. ﺷـﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ. ﺎﺻـﻞ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ارزش اﻓﺰودة ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر و ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎره.

دانلود مقالات ISI گاز طبیعی : 1344 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبامعادل ارزش حرارتی یک لیتر نفت سفید می باشد. عوامل موثر بر سوخت کامل گاز طبیعی و استفاده بهینه از آن تامین هوای ...

اﻧﻮاع ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن را ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ... اﻟﺒﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه و ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﯽ ان. ﺟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ... ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻓﻖ ﻻزم را. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮاي ...

ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻮ - فصلنامه ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎﻧﮕﯽ در اﯾـﺮان و ﺑـﺮ. آورد. ﺗـﺎﺑ. ﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎي. اﻧﺮژي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ... ي ﺟﺪﯾــﺪ ﻗﯿﻤــﺖ ... در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺮق، ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻧﻔـﺖ. ﺳﻔﯿﺪ در ... ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ.

بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی
بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی
قالب فایل: PDF

فهرست مطالب:
● خلاصه
● مقدمه
● بررسی نتایج آزمایشها و رابطه آنها با ارزش حرارتی گاز
● بحث و نتیجه گیری


* خلاصه:
ارزش حرارتی بیانگر مقدار انرژی ای است که از سوختن مقدار مشخصی از سوخت ایجاد می شود و یکی از عوامل تعیین کننده قیمت گاز می باشد. مقدار ارزش حرارتی بستگی به عواملی نظیر نوع ترکیبات و درصد آنها در گاز، دانسیته، جرم مولکولی، فشار و دمای گاز دارد. در این سمینار با بررسی نتایج آزمایشهای مربوط به 29 نمونه گازی که از قسمتهای مختلف صنعت نفت اعم از پالایشگاهها و چاه های گازی گرفته شده اند، به تأثیر هر یک از عوامل پرداخته شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که هر چه ترکیبات سنگین تر به گاز اضافه شود باعث افزایش ارزش حرارتی گاز می شود و همچنین از طریق کاهش دما یا افزایش فشار نیز دانسیته گاز افزایش یافته و ارزش حرارتی آن افزایش می یابد.
دسته بندی:فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

تعداد مشاهده: 2337 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:1,574 کیلوبایت

قیمت: 3,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  • محتوای فایل دانلودی:


نام محصول :بررسی عوامل مؤثر در ارزش حرارتی سوختهای گازی
شناسه کالا :PR7569
قیمت :5250 تومان

محصولات مرتبط

تحقیق عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند,تحقیق عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند

تحقیق عوامل مؤثر بر

برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند دسته بندی : مدیریت مدیریت گردشگری دانلود تحقیق با موضوع عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند با رضایت گردشگران در پیاده راه های شهری، در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفضای پیاده محور مکان شهری ویژگی های فضاهای عمومیدرآمدزایی از فضاهای شهریگردشگری شهریاثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهریاثرات اقتصادی توسعه گردشگری شهریاثرات اجتماعی توسعه گردشگری شهریپیاده راه هاپیاده مداری و نقش آن در اقتصاد شهریو دسته بندی: مدیریت مدیریت گردشگری تعداد مشاهده: 2932 مشاهده فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 100 حجم فایل:.

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها

نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک,تحقیق بررسی عوامل مؤثر در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها

تحقیق بررسی عوامل مؤثر

در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها دسته بندی : علوم انسانی اقتصاد دانلود تحقیق با موضوع بررسی عوامل مؤثر در نهادینه شدن خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ها، در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فصل سوم: متدولوژی تحقیق فصل چهارم: تحلیل یافته ها فصل پنجم: نتیجه گیری دسته بندی: علوم انسانی اقتصاد تعداد مشاهده: 269 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 150 حجم فایل: 7,795 کیلوبایت قیمت: 44,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دریافت.

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی,فصل سوم,دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی

- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی دسته بندی : دانش آموزی دهم تجربی عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تبادلات گازی - فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 60 برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملا منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر دسته بندی: دانش آموزی دهم تجربی تعداد مشاهده: 48 مشاهده فرمت فایل دانلودی: pptx فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 60 حجم فایل: 7,337.

دانلود پاورپوینت سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است تفکر و سبک زندگی هفتم

پاورپوینت درس تفکر و سبک,دانلود پاورپوینت سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است تفکر و سبک زندگی هفتم

دانلود پاورپوینت سبک زندگی

چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است تفکر و سبک زندگی هفتم دسته بندی : دانش آموزی پایه هفتم عنوان: پاورپوینت سبک زندگی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدام است تفکر و سبک زندگی هفتم فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 32 اسلاید برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملا منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر دسته بندی: دانش آموزی پایه هفتم تعداد مشاهده: 27 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند

بانکداری الکترونیک,دانلود مقالات رشته مدیریت,بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تكنولوژی و بازاریابی رابطه مند

بررسی عوامل مؤثر بر

دانلود مقاله رشته مدیریت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی شهر شیراز چکیده بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفه های بازاریابی رابطه مند بسط داده شده، برای شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک کشاورزی در پذیرش و استفاده از همراه بانک مورد استفاده قرار گرفته است متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند .

مرجعnafisfile
4.6/5 (51 امتیاز)
قیمت :5250تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده